realloy-N+

* دیسک NiCr برای کاربردهای CAD/CAM
* با / بدون استپ
* ارتفاع: 8 ، 10 ، 12 ، 13.5 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 میلیمتر

با توجه به درخواست شما، امکان تغییر ارتفاع و قطر وجود دارد.